Posts weergeven met het label verbod. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label verbod. Alle posts weergeven

Meerderheid van lokale bestuurders voorstander van een vuurwerkverbod

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een onderzoek dat uitwijst dat een meerderheid van lokale bestuurders voorstander is van een vuurwerkverbod.

1. Heeft u kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek van DirectResearch onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van lokale bestuurders en politici voorstander is van een vuurwerkverbod?

2. Hoe beoordeelt u het signaal dat een meerderheid van lokale bestuurders voorstander is van een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling en welke consequenties verbindt u hier aan?

3. Kunt u uiteenzetten of u het draagvlak voor een vuurwerkverbod onder lokale bestuurders hebt getoetst alvorens te stellen dat er onvoldoende draagvlak zou zijn voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling? Zo ja, waarom weegt u in uw afwijzing van een vuurwerkverbod niet mee dat een meerderheid van de lokale bestuurders en politici een voorstander is van een verbod op consumentenvuurwerk? Zo neen, waarom niet?

4. Onderschrijft u dat het draagvlak voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling tanende is, zoals ook blijk uit dit onderzoek? Zo ja, welke consequenties verbindt u hier aan? Zo neen, waarom niet

5. Bent u bereid alsnog toe te werken naar een algeheel verbod op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten? Zo neen, waarom niet?

Populair afgelopen maand